základní škola

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ a MŠ
Mníšek, okres Liberec za druhé pololetí školního roku
2019/2020
Pokyn ředitelky školy
Na základě vyhlášky MŠMT 211/2020 ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků
vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude hodnocení výsledků žáka
za výše uvedené období vycházet:
 z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy měl žák povinnost
řádně docházet do školy (tj. do 10. března 2020);
 podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro
takové vzdělávání žák podmínky;
 podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných
ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy;
 podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
Dle této vyhlášky ředitelka školy stanovuje postup při hodnocení za druhé pololetí školního
roku 2019/2020 takto:

 1. V hodnocení bude vycházeno z výsledků vzdělávání prezenční výuky v době od 1. 2.
  2020 od 10. 3. 2020.
 2. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze v závěrečném hodnocení žáka
  na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:
   snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a
  výstupů;
   samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
   četbu související se zadanými úkoly;
   portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným
  formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro
  hodnocení učitele);
   zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání
  na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na
  informační technologie.
 3. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou
  školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí není důvodem pro
  hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm
  „nedostatečný“ nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
 4. Hodnocení uvedené na vysvědčení za druhé pololetí může být klasifikováno stupněm
  horším než v 1. pololetí tohoto školního roku pouze v ojedinělých zdůvodněných
  případech
 5. V hodnocení se přihlédne k výsledkům žáka za první pololetí školního roku
  2019/2020.
 6. Žák bude hodnocen stupněm „nedostatečně“ jen ve zcela výjimečných a
  nezpochybnitelných případech.
 7. Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována
  možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním
  přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je
  možné podle školského zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem.
  Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená
  školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 vyhlášky MŠMT 211/2020 ze dne 27.
  dubna 2020 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku
  2019/2020 podle odstavce 1 se nepoužijí.
  V Mníšku, dne 28. 4.2020
  Mgr. Věra Rosenbergová
Skip to content Click to listen highlighted text!