základní škola

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025.

Maximální počet žáků přijímaných do první třídy základní školy stanoví ředitelka podle § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění na 28 žáků.

Ředitelka školy je povinna přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona) – obec Mníšek a místní část Fojtka. V případě, že počet uchazečů ze spádového obvodu školy převýší výše uvedený počet, bude škola preferovat uchazeče v tomto pořadí:

  1. Uchazeči z Mníšku, kteří mají na škole sourozence.
  2. Ostatní uchazeči z Mníšku.

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

V případě nespádových žáků bude postupováno následovně, po přijetí všech spádových uchazečů:

  1. Uchazeč, jehož sourozenec je již žákem naší školy.
  2. Ostatní uchazeči ze spádového obvodu jiné ZŠ.

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

Na rozhodnutí o přijetí se vztahuje správní řád. Ředitelka školy má k dispozici zákonnou lhůtu do 30 dnů vydat zákonným zástupcům dítěte rozhodnutí nebo správní řízení pozastavit. Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. ročníku si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webu školy a ve vývěsce pod číslem, které obdrží zákonní zástupci u zápisu.

Skip to content Click to listen highlighted text!